Reklamace

Zaručujeme Vám, že v našem virtuálním obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně a které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.

Na zboží objednané a zakoupené na www.m-centrum.cz poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od doby dodání zboží.

Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nabytek@m-centrum.cz  . Pro další informace, týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 491 812 239 nebo emailem: nabytek@m-centrum.cz

Reklamační řád:

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady,které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou během záruční lhůty.

Délka záruční doby na veškerý sortiment zakoupený prostřednictvím www.m-centrum.cz se stanovuje na 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím.

Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva)

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.

Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem :

Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace.  V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.

Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se potřetí) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

 

Upozornění :

Ne vždy je možné docílit navazování vzoru na potahu. Spasování pruhů a složitých vzorů vyžaduje jiné skládání střihu s nižší výtěžností, … Tvarované panely potahu jsou běžně zvrásněné a toto zvrásnění nemusí být pravidelné. Tato nepravidelnost není vadou. Odstíny potahových materiálů a dřevěných doplňků, zveřejněné na internetu nebo v letácích jsou pouze orientační. Potahové látky mají běžně drobné barevné odchylky jednotlivých výrobních šarží, a proto není možno zaručit barevnou shodu u doobjednávek.